Vuetify.js

VPAY.LA

ໄປຫາ VPAY.LA

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ໂອກາດຄວາມສຳເລັດຢູ່ຮອບຕົວທ່ານ
web
ເວັບໄຊທ໌
ເວັບໄຊທ໌ vpay.la ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການ ເຕີມມູນຄ່າໂທ ລະສັບມືຖືເບີເຕີມເງິນເຄືອຄ່າຍ ລາວໂທລະຄົມ (Lao Telecom), ຢູນິເທວ (Unitel), ອີທີເອວ (ETL) ແບບອອນລາຍຕະຫຼອດ 24 ຊົວໂມງ.
android
ແອັບພຣິເຄຊັນ
ແອັບ Vpay-la ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການ ເຕີມມູນຄ່າໂທເບີເຕີມເງິນເຄືອຄ່າຍ ລາວໂທລະຄົມ (Lao Telecom), ຢູນິເທວ (Unitel), ອີທີເອວ (ETL) ໃຊ້ໄດ້ທັງ Android ແລະ Ios.
build
ບໍລິການລູກຄ້າ
ໃຫ້ຄຳປຶກສາວິທີການຳນໃຊ້ລະບົບເຕີມມູນຄ່າໂທອອນລາຍ ພ້ອມທັງການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການດຳເນີນທຸລະກິດແບບອອນລາຍ.
ໂອກາດຄວາມສຳເລັດຢູ່ຮອບຕົວທ່ານ
Vpay.la ເປັນໜຶ່ງທາງເລືອກນຳໄປສູ່ການປະສົບຄວາມສຳເລັດ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ແມ່ນສາມາດພົວພັນໄດ້ຕາມລຸ່ມນີ່: phone +8562054292888 place Vientiane, LAOS email [email protected]